Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

Akademia Kreatywnego Rozwoju

realizowanego przez Biuro Posłanki do Parlamentu Europejskiego Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz

 • 1 Pojęcia
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Uczestniku, należy przez to rozumieć uczestnika Konkursu.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Konkursie, należy przez to rozumieć konkurs zatytułowany „Akademia Kreatywnego Rozwoju”.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, należy przez to rozumieć Biuro Posłanki do Parlamentu Europejskiego Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz.
 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Pracy Konkursowej, należy przez to rozumieć wszelkie materiały, hasła, utwory, aplikacje itp. przesłane lub udostępnione Organizatorowi przez Uczestnika.
 • 2 Przedmiot Regulaminu oraz terminy

Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa  w Konkursie.

 1. Celem głównym Konkursu jest rozwinięcie potencjału kreatywno-intelektualnego młodego pokolenia w oparciu o budowanie wartości wzajemnego zrozumienia
  i poszanowania.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów, miejsc i godzin,
  w których odbywać się będą wydarzenia związane z Konkursem.
 3. Udział Uczestnika w Konkursie jest bezpłatny. Pozostałe koszty związane
  z udziałem w Konkursie Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 4. Uczestnicy są zobowiązani przygotować utwór audiowizualny na temat: „Europa dla wszystkich. Obcokrajowcy są wśród nas”. Celem konkursu jest propagowanie otwartości na mieszkańców innych krajów i przedstawicieli różnych narodowości. Uczestnicy na przygotowanie i przekazanie Pracy Konkursowej Organizatorowi mają czas od dnia ogłoszenia Konkursu tj. 9 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r.

 

 1. Gotowe Prace Konkursowe Uczestnicy przesyłają lub udostępniają w formie elektronicznej (mailowo) na adres: akademiakreatywnegorozwoju@gmail.com
  lub za pośrednictwem strony internetowej pod adresem
  http://akademiakreatywnegorozwoju.com.pl
  lub jeżeli materiał nie może zostać przesłany w formie elektronicznej, Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć Pracę Konkursową do biura Organizatora, które mieści się przy ul. Zwierzynieckiej 13 w Poznaniu.
 2. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się w terminie 12-16 czerwca 2017 r. Po tej dacie Uczestnicy Konkursu telefonicznie lub drogą e-mailową zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu.
 3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Biuro Posłanki do Parlamentu Europejskiego Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz Partnerów Konkursu wszelkich przygotowanych przez nich materiałów w ramach Akademii Kreatywnego Rozwoju.
 1. Uczestnicy oświadczają, że przygotowany przez nich materiał nie narusza praw autorskich, własności intelektualnej osób trzecich, a w razie takich naruszeń pełna odpowiedzialność za naruszenia spoczywa na Uczestniku.
 2. Nagroda główna i wyróżnienie są przyznawane przez Komisję Konkursową, której skład określa Organizator.
 3. Nagrodę publiczności otrzyma autor tego klipu, który umieszczony na profilu Akademii Kreatywnego Rozwoju w serwisie Facebook zbierze sumarycznie największą liczbę aktywności „lubię to”, „super”, „ha ha” i „wow”.
 4. Laureaci zostaną nagrodzeni w czasie gali finałowej organizowanej w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r.
 5. Główną nagrodą w Konkursie jest wyjazd do Brukseli z wizytą w Parlamencie Europejskim oraz nagrody rzeczowe. Nagroda publiczności to wyjazd do Brukseli. Wyróżnienie nagrodzone będzie również wyjazdem do Brukseli. Organizator rezerwuje sobie możliwość zwiększenia liczby nagród. Organizator przewiduje także nagrody rzeczowe.
 6. Każdy Uczestnik otrzyma również Certyfikat uczestnictwa w Konkursie.
 • 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 14-26 lat.
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział indywidualnie lub w 2-osobowych zespołach.
 3. Dany Uczestnik może zgłosić się przygotowując jedną Pracę Konkursową.
 4. Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc.
 5. Przytępując do konkursu każdy Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów organizacji konkursu
 • 4Prawa autorskie/rozpowszechnianie
 1. Organizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega,
  że z chwilą wręczenia nagród Uczestnikom Projektu, nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac konkursowych, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego, 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90 631 z późn. zm.), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów oraz ich opracowań- wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

1.2. w zakresie obrotu oryginałami utworów oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami,
na których Prace konkursowe utrwalono- wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

1.3. w zakresie rozpowszechniania utworów oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. 1.1 lub 1.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych,
w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz wykorzystywanie we wszelkich innych formach promocji lub reklamy, w tym także swobodne używanie i korzystanie z utworów
oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów

1.4. swobodne używanie i korzystanie z prac konkursowych oraz ich pojedynczych elementów
w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi prawo do:

2.1. anonimowego rozpowszechniania wysłanych prac konkursowych i ich elementów,

2.2. modyfikowania prac konkursowych w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań
w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości

2.3. wykonywania zależnych praw autorskich,

2.4. decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu prac konkursowych.

2.5. do publikacji na stronie internetowej i w sieciach społecznościowych prac konkursowych.

 1. Uczestnik zobowiązuje się w w/w zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora
  lub jego następców prawnych przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych wymienionych w art.16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i praw ach pokrewnych (Dz.U.06.90.63 z późn.zm.).
 2. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich majątkowych
  (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do utworów (komentarzy) nadesłanych w Konkursie.
 3. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich do prac konkursowych, Uczestnik zwolni Organizatora oraz jego następców prawnych z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.

 

 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje do dnia 30.06.2019 r.
 2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 3. Przystępując do udziału w Konkursie każdy z uczestników Konkursu stwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy oraz wyraża zgodę na zastosowanie się do zapisów niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia wizerunku laureatów Akademii Kreatywnego Rozwoju za pomocą środków informatycznych lub masowego przekazu,
  na co Uczestnicy projektu wyrażają zgodę. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku pojawienia się okoliczności to uzasadniających, w szczególności w przypadku zmiany zapisów Konkursu.